Facebook Share Image

Tájékoztató az ügyfél-azonosítás rendjéről

A biztosító ügyfél-azonosítási kötelezettsége a 2017. évi LII. törvény (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) alapján

Tájékoztató a SIGNAL IDUNA ügyfél-azonosítási rendjéről


A 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) részletes szabályokat határoz meg a pénzügyi szolgáltatók számára az ügyfél-azonosítási kötelezettség vonatkozásában. A törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek - a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül - történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.


Milyen szerződésekre vonatkozik az azonosítási kötelezettség?

 • Megtakarítási típusú életbiztosításokra (hagyományos és befektetéshez kötött, UL).
 • Nyugdíjbiztosításokra.
 • Kockázati életbiztosításokra.

Kiket kell azonosítani?

 • Magánszemély szerződőt.
 • Nem magánszemély szerződő esetén a cég képviseletére jogosult (az ajánlatot aláíró) vezető(k)et.
 • Kedvezményezettet.
 • A szerződő személyétől eltérő díjfizető magánszemélyeket, illetve cég esetén a cég képviseletére jogosult vezetőket.

Jogszabályi háttér:

 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról lsd.itt
 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)
 • Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V.törvény.

Mit kell tudni a törvény által előírt kötelező ügyfél-azonosításról (átvilágításról)?

A Pmt. értelmében a biztosító kötelessége minden életbiztosítással rendelkező ügyfele esetében elvégezni az ügyfél-azonosítást. Minden ügyfelünknek, akinél az új szabályok miatt valamely kötelező nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat hiányzik, 2019. június 26-ig, pótolnia kell a hiányzó adatokat, nyilatkozatokat, vagy okmány-másolatokat.

Az azonosítást ügyfeleink érdekében végezzük. 2019. június 26. után ugyanis azon ügyfeleink esetében, akiknek adatai, nyilatkozatai, vagy okmánymásolatai nem állnak teljes körűen rendelkezésünkre, a hivatkozott törvény értelmében kötelesek vagyunk az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos rendelkezéseinek – pl. módosítási igények és pénzügyi rendelkezések – teljesítését megtagadni mindaddig, amíg az ügyfél-azonosítás teljes körűen nem történik meg.

Mely nyilatkozatok, adatok, dokumentumok meglétét írja elő a Pmt.?

A sikeres ügyfél-azonosításhoz az alábbi okmánymásolatok és hiánytalanul kitöltött nyilatkozatok szükségesek:

Természetes személy esetén:

 • a) Magyar állampolgárok esetében:
  Személyi igazolvány vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély, valamint a
  Lakcímkártya lakcímet igazoló oldala
 • b) Külföldi állampolgárok esetében:
  úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít,
  tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány

Nem természetes személy esetén: Nem természetes személy esetén:

 • a) A nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy Természetes személy esetére megjelölt okiratok, valamin
 • b) aláírási címpéldány és a cégbíróságbejegyzését igazoló okirat.
 • c) Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

Ha az azonosítást nem természetes személy (azaz jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy egyéni vállalkozó) nevében tölti ki, úgy kérjük, hogy legalább a nyilvánosan elérhető cégkivonat és aláírási címpéldány másolatát, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát kérjük megküldeni.

Ezeken jól olvashatóan, saját kezű aláírással ellátva az alábbi nyilatkozatot tenni:

Nyilatkozom, hogy a csatolt dokumentum az eredetiről készült másolat és mindenben megfelel az aláíráskori tényleges állapotnak.”

Nyilatkozatok:

 • a) Azonosítási adatlap
 • b) Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
 • c) Kiemelt közszereplői nyilatkozat.

Ezen nyilatkozatok megtalálhatók letölthetők a lenti Dokumentumtárból. (Levélben történő azonosításhoz ezeket kell kitöltve visszaküldeni.)

Mi történik, ha az ügyfél nincs beazonosítva 2019. június 26-ig?

A jelzett határidő után a biztosító - a Pmt. 79. § értelmében - az alábbi ügyletek intézését köteles lesz megtagadni mindaddig, míg az azonosítás teljes körűen nem történik meg:

 • minden kifizetéssel járó rendelkezést
 • eseti díjbefizetés 3,6 millió Ft felett,
 • kiegészítő biztosítás kötését,
 • kötvénykölcsönt,
 • szerződő, kedvezményezett, jogosult módosítását,
 • biztosítási összeg/díjemelést,
 • lakcímmódosítást.

A 3,6 millió Ft-ot meghaladó összegű be- és kifizetéseknél a fent leírtakon túl - személyes jelenlét mellett - az azonosítást ismételten el kell végezni még abban az esetben is, ha egy korábbi ügyleti megbízás kapcsán az azonosítás már megtörtént.

Minden érintett ügyfelünket írásban részletesen tájékoztatunk az azonosítással kapcsolatos teendőiről.

DOKUMENTUMTÁR

doku