Facebook Share Image

Adatkezelési irányelveink

Ügyfeleink és üzleti partnereink személyiségi jogainak és személyes adatainak, valamint honlapunk - ügyfélnek nem minősülő - látogatói (a továbbiakban együtt: felhasználók) által átadott személyes adatok védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása kiemelten fontos számunkra. Ennek megfelelően az Ön személyére vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulása esetén kerülnek felhasználásra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény értelmében a biztosító és ügynöke jogosult kezelni a biztosított (a szerződő) kedvezményezett, és a károsult (továbbiakban együtt: ügyfél) személyes adatait, valamint biztosítási titoknak minősülő azon adatait, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggnek. A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. kijelenti, hogy a tudomására jutó személyes adatokat és biztosítási titoknak minősülő adatokat a jogszabályi előírások betartásával kezeli.

SZEMÉLYES ADATOKKAL, BIZTOSÍTÁSI TITOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK

Melyek a személyes adatok?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény értelmében személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.  Ezek - a velünk fennálló kapcsolat jellegétől függően - az olyan általános adatok mellett, mint a név, postacím, születési időpont, foglalkozás és banki kapcsolat, bizalmas vagy különleges adatok is lehetnek, mint pl. az egészségi állapot vagy a jövedelmi viszonyok.

Különleges személyes adatok kezeléséhez az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges.

Mi minősül biztosítási titoknak?

Tájékoztatni kívánjuk, hogy a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 153. §- a rögzíti, hogy biztosítási titoknak minősül minden olyan - államtitoknak nem minősülő -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

A Biztosító az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor - a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényen kívül - az SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt.

ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG

Személyes adatok gyűjtése

Weboldalunkon tett látogatását csak névtelen letöltésként, statisztikai célokra rögzítjük. A következő adatokat jegyezzük fel: Internet szolgáltatójának nevét, azt a weboldalt, ahonnan internetes oldalainkat meglátogatta, azokat a weboldalakat, amelyeket nálunk meglátogat, illetve látogatásának időpontját és időtartamát. A begyűjtött névtelen adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel annak érdekében, hogy weboldalunkat az Ön számára egyre jobbá tehessük.

Ha felkérést kap arra, hogy saját magáról adatokat adjon meg, az interneten keresztüli adatátvitel kódolva történik, SSL-kódolás (Secure Socket Layers) alkalmazásával, amely nemzetközileg elismert biztonsági szabvány. A formanyomtatvány, jellegétől függően, automatikusan a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. illetékes részlegéhez kerül, ahol további feldolgozása védett számítógépeken történik.

A személyes adatok feldolgozása és felhasználása

Személyes adatait csak arra a célra használjuk fel, amelyre Ön ezeket az adatokat megadta, illetve amely felhasználásra hozzájárulását adta.

A személyes adatok védelme

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Társaságunk megtette a szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket ahhoz, hogy az Ön személyes adatai számára magas fokú védelmet biztosítsunk:

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. hálózata és számítógépei a jogosulatlan behatolástól védve vannak. Az adatok továbbadása harmadik személy részére az érintett hozzájárulása nélkül nem történik meg, hacsak a törvényi szabályozás más előírást nem tartalmaz. A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. valamennyi munkatársa írásban kötelezi magát a titoktartásra. Az adatvédelmi felelős és a belső ellenőr rendszeresen ellenőrzi, hogy az adatvédelmi előírásokat betartják-e.

Kérdések az adatvédelemmel kapcsolatban

Az érintett felhasználó a saját személyes nyilvántartott adatairól jogosult tájékoztatást kapni.

Amennyiben kérdései vannak személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, felvilágosítás iránti kéréseivel vagy javaslataival az alábbi címen fordulhat Társaságunkhoz.

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Kőmíves Balázs

Cím: 1519 Budapest, Pf.: 260

E-mail: adatvedelem@signal.hu