Facebook Share Image

Adóügyi nyilatkozatok

FATCA törvény

Tájékoztató a FATCA-ról

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról Megállapodás jött létre (kihirdette a 2014. évi XIX. törvényt, a továbbiakban FATCA törvényt).

A FATCA törvény értelmében a két ország kormányai arról állapodtak meg, hogy adóhatóságaikon keresztül kölcsönös automatikus információcserét nyújtanak egymásnak abból a célból, hogy az egyesült államokbeli adóilletőségű adóalanyok az Egyesült Államokban adófizetési kötelezettségeiket teljesítsék.

Az információcsere megvalósításához szükséges hazai jelentéstételi rendszer keretében a FATCA törvény kötelezi Társaságunkat, hogy adatot szolgáltasson a magyar adóhatóság felé az összes olyan egyesült államokbeli számlatulajdonosról, akik egyesült államokbeli adóilletőségűek.

A fenti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a 2014. évi LXXXVIII. tv. (Bit.) 148. §-ában foglalt előírások szerint Társaságunknak érintett ügyfelei vonatkozásában a FATCA törvény I. számú Melléklete szerinti illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: illetőségvizsgálat) kell végeznie.

Illetőségvizsgálat

Az illetőségvizsgálattal összefüggésben az alábbi intézkedésekről tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket:

Társaságunknak vizsgálnia kell a FATCA-törvény előírásai szerint, hogy a Társaságunknál kötött egyes biztosítási szerződések számlatulajdonosai egyesült államokbeli illetőségűek-e vagy sem.

Milyen szerződésekre vonatkozik az átvilágítási kötelezettség? Az illetőségvizsgálatot a megtakarítási jellegű, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítási szerződések tekintetében végzi el Társaságunk, mivel az érték meghatározásakor azt az összeget kell figyelembe venni, amit az ügyfél a szerződés visszavásárlása vagy megszüntetése esetén kapna.

A 2014. június 30-án már meglévő biztosítási szerződés esetében a június 30-i állapotot figyelembe véve 250.000$ értékhatár (56.750.000,- Ft) felett szükséges az illetőségvizsgálat elvégzése. Amennyiben arra utaló jeleket talál Társaságunk (így többek között egyesült államokbeli születési hely, lakcím, állampolgárság, jogi személyek esetében egyesült államokbeli székhely, bejegyzés), amelyek egyesült államokbeli illetőségre utalnak, Társaságunk nyilatkoztatja ügyfelét és - az előfeltételek fennállása esetén - köteles az ügyfél vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tennie, kivéve, ha az utaló jel ellenére hitelt érdemlően igazolt, hogy az ügyfél nem egyesült államokbeli adóilletőségű.

A 2014. július 1-én és azt követően kötött szerződések esetében minden (értékhatártól függetlenül) megtakarítási jellegű, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítási szerződés szerződőjét átvilágítja Társaságunk szerződéskötéskor, illetve a kedvezményezettet – értékhatár felett – biztosítási összeg kifizetése előtt (nyilatkozat kitöltésével). 50.000 $ mindenkori MNB középárfolyamon számított forint ellenértékét elérő értékhatár felett kell Társaságunknak ügyfeleiről adatot szolgáltatni az adóhatóság felé.

Kire irányul átvilágítási kötelezettségünk? Számlatulajdonosnak minősül a szerződő fél és a kedvezményezett. Az átvilágítást a szerződő módosításakor az új szerződő vonatkozásában is el kell végezni. Jogi személyek esetében az ellenőrzést gyakorló személyeket (a jogi személy tulajdonosainak minősülő természetes személyeket) is köteles átvizsgálni Társaságunk.

Hogyan történik az átvilágítás?

Az illetőségvizsgálat a 2014. június 30-án már meglévő szerződések vonatkozásában elsősorban a Társaságunknál rendelkezésre álló ügyféladatok átvilágításával történik.

Amennyiben a szerződés értéke nem haladja meg a 2014. június 30-i MNB középárfolyamon számítva az 1.000.000$ forint ellenértéket, úgy 2016. június 30-ig köteles Társaságunk az átvilágítást lefolytatni, 1.000.000$ feletti érték esetén pedig 2015. június 30-ig.

Jogi személy ügyfeleink esetében, ha a számlaegyenlege vagy számlaértéke 2014. június 30-án nem haladja meg a 250.000 $-t, de 2015 vagy bármely azt követő év december 31-én meghaladja a 1.000.000 $-t, annak azon naptári évnek az utolsó napját követő hat hónapon belül el kell végezni az átvilágítást, amelyben a számla egyenlege vagy értéke meghaladja az 1.000.000 $-t.

A 2014. július 1-én, vagy azt követően kötött érintett szerződések esetében a számlatulajdonosoknak nyilatkozniuk kell adóilletőségüket illetően az erre rendszeresített formanyomtatványon.

A nyilatkozatok megalapozottságát is ellenőrizni köteles Társaságunk. Amennyiben gyanú merül fel az adatok valótlanságával összefüggésben, további okiratok bemutatását kell kérni, amelyek igazolják, hogy a FATCA nyilatkozata összhangban áll az ügyfél rendelkezésre álló adataival.

Adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn az olyan szerződések vonatkozásában, ahol a számlatulajdonos elzárkózik a nyilatkozat kitöltésétől vagy a fenti okiratok bemutatásától (értékhatár felett).

Változás-bejelentési kötelezettség terheli-e az ügyfeleket?

Változás-bejelentési kötelezettség terheli a számlatulajdonosokat, amennyiben adóilletőségét illetően adataiban változás következik be. Érintett ügyfeleink kötelesek a változásokat 5 munkanapon belül Társaságunknak bejelenteni.

Mik az illetőségvizsgálat megtagadásának következményei? Az illetőségvizsgálat megtagadása, vagy valótlan, hiányos adatok szolgáltatása esetén a Biztosító jogosult az ajánlatot elutasítani, a biztosítási szerződést azonnali hatállyal felmondani és köteles adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé.

Milyen ügyféladatok kerülnek az adóhatóság felé továbbításra? Az átvilágítás eredményéről évente - minden év június 30-ig - adatszolgáltatási kötelezettsége van az adóhatóság felé Társaságunknak. Ennek során minden egyesült államokbeli adóilletőségű számlatulajdonos alábbi adatait továbbítjuk az adóhatóság részére:

 • számlatulajdonos (illetve jogi személy esetén az ellenőrzést gyakorló személyek) neve, címe, egyesült államokbeli adóazonosítója (2014. június 30-án már meglévő szerződések esetében az adóazonosító helyett a születési dátum is szerepeltethető, ha az adóazonosító nem áll rendelkezésre),
 • kötvényszám,
 • a szerződés egyenlege vagy értéke az adott naptári év végén, annak devizaneme, valamint USA dollárban kifejezett összege. Ha a szerződés év közben megszüntetésre került, akkor a megszüntetéskori időpont szerinti állapotnak megfelelő értékről kell adatot szolgáltatnunk.

A fentieken túlmenően 2015-től Társaságunknak az ún. Nem Résztvevő Pénzügyi Intézmények nevéről is jelentést köteles tenni, amelyek részére kifizetést teljesített és ezen kifizetések összesített összegéről az adóévet követő június 30. napjáig.

Jogszabályi háttér

 • 2014. évi XIX. törvény (FACTA törvény),
 • a Bit. 2014. évi LXXXVIII. tv. 148. §-ában
 • az Aktv. (2013. évi XXXVII. törvény az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól) 43/A.-43/E.§-ai

A nyilatkozat letölthető a jelen oldal alján található dokumentumtárból.

Tájékoztató a CRS szabályozásról

Magyarország részese lett a Pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szólói illetékes hatóságok közötti többoldalú megállapodásnak, amely a 2015. évi CXC. törvénnyel került kihirdetésre (a továbbiakban CRS Szabályozás).

A CRS Szabályozás alapján a részt vevő államok hatáskörrel rendelkező hatóságai (továbbiakban: hatóság) automatikusan információt cserélnek a területükön bejegyzett, pénz- és tőkepiaci szereplőknél vezetett, a partnerállamban illetőséggel bíró ügyfelek – CRS Szabályozásban meghatározott – számlái vonatkozásában.

Emiatt Társaságunk köteles adatot szolgáltatni a magyar adóhatóság felé az összes olyan számlatulajdonosról, akik adóilletősége az államközi adatcserét lehetővé tevő nemzetközi megállapodás szerint részes államban (továbbiakban: részes állam) van.

A fenti kötelezettségünk teljesítése érdekében - a 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 148/A. § szerint - ügyfeleink vonatkozásában a 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) I. számú melléklete szerinti illetőségük megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: illetőségvizsgálat) kell végeznünk és a vizsgálatok eredményéről adatot kell szolgáltatnunk az adóhatóság felé.

A CRS alkalmazására kötelezettséget vállaló országok (a továbbiakban: Érintett vagy részes államok) listáját a 2015. évi CXC. törvény 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az illetőségvizsgálattal kapcsolatosan az alábbi intézkedésekről tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Milyen szerződésekre vonatkozik az átvilágítási kötelezettség?

Az illetőségvizsgálatot a megtakarítási jellegű, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítási szerződések tekintetében végzi el Társaságunk.

A 2015. december 31-én már meglévő biztosítási szerződések esetében a december 31-i állapotot figyelembe véve 250 000 USD értékhatár (56 750 000 Ft) felett szükséges az illetőségvizsgálat elvégzése.

A 2016. január 1-én és az azt követően kötött szerződések esetében szerződéskötéskor minden - értékhatártól függetlenül - megtakarítási jellegű, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítási szerződés szerződőjét, illetve a kedvezményezettet (értékhatár felett) a biztosítási összeg kifizetése előtt (nyilatkozat kitöltésével) átvilágítja Társaságunk. 50 000 USD értékhatár felett - a mindenkori MNB középárfolyamon átszámítva - Társaságunknak minden esetben adatot kell szolgáltatnia ügyfeleiről az adóhatóság felé.

Kit kell átvilágítani?

Számlatulajdonosnak minősül mind a szerződő fél, mind a kedvezményezett. Az átvilágítást a szerződő módosításakor az új szerződő vonatkozásában is el kell végezni.

Jogi személyek esetében az ellenőrzést gyakorló személyeket (a jogi személy tulajdonosainak minősülő természetes személyeket) is köteles átvizsgálni Társaságunk.

Hogyan történik az átvilágítás?

Az illetőségvizsgálat - a 2015. december 31-én már meglévő szerződések esetében - elsősorban a Társaságunknál rendelkezésre álló ügyféladatok átvilágításával történik.

A 2016. január 1-én vagy az azt követően kötött érintett szerződések esetében a számlatulajdonosoknak nyilatkozniuk kell adóilletőségre vonatkozóan az erre rendszeresített formanyomtatványon.

A nyilatkozatok megalapozottságát is ellenőrizni köteles Társaságunk. Amennyiben gyanú merül fel az adatok valótlanságával összefüggésben, további okiratok bemutatását kéri Társaságunk, amelyek igazolják, hogy az ügyfél nyilatkozata összhangban áll a rendelkezésünkre álló adatokkal.

Adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn olyan szerződések vonatkozásában is, ahol a számlatulajdonos elzárkózik a nyilatkozat kitöltésétől vagy a fenti okiratok bemutatásától (értékhatár felett).

Változás-bejelentési kötelezettség terheli-e az ügyfeleket?

Változás-bejelentési kötelezettség terheli a számlatulajdonosokat, amennyiben adóilletőségét érintő adataiban változás következik. Érintett ügyfeleink kötelesek a változásokat 5 munkanapon belül Társaságunknak bejelenteni.

Illetőségvizsgálat megtagadásának következményei

Az illetőségvizsgálat megtagadása vagy valótlan, hiányos adatok szolgáltatása esetén a Biztosító jogosult az ajánlatot elutasítani, a biztosítási szerződést azonnali hatállyal felmondani és köteles adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé.

Milyen ügyféladatok kerülnek továbbításra az adóhatóság felé?

Társaságunk kötelezettsége, hogy az átvilágítás eredményéről minden év június 30-ig adatot szolgáltasson az adóhatóság felé. Ennek során minden részes állambeli adóilletőségű számlatulajdonos alábbi adatait továbbítjuk az adóhatóság részére:

 • számlatulajdonos (illetve jogi személy esetén az ellenőrzést gyakorló személyek) neve, címe, illetősége szerinti állama, adóazonosítója, magánszemély (jelentendő személy) esetén születési helye és ideje
 • kötvényszám,
 • a szerződés egyenlege vagy értéke (visszavásárlási értéke), pénzneme az adott naptári év végén. Ha a szerződés év közben megszüntetésre került, akkor a megszüntetést megelőző nap szerinti állapotnak megfelelő értékről kell adatot szolgáltatnunk.

Jogszabályi háttér

 • a Bit. (2014. évi LXXXVIII. törvény) 148/A. §-a, valamint 138. § (3)-(3a) bekezdései
 • az Aktv. (2013. évi XXXVII. törvény az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól) V/B fejezeteű
 • a 2015. évi CXC. törvény a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről.

Európai Unió adóügyi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a többszörösen módosított adózás rendjéről szóló törvény értelmében 2015. január 1-től Társaságunknak az életbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén meg kell vizsgálnia a szolgáltatásra jogosult személy adóügyi illetőségét.

Az adóügyi illetőség vizsgálata arra terjed ki, hogy az életbiztosítási szerződés szolgáltatásra jogosultja nem az Európai Unió más tagállamában rendelkezik adóügyi illetőséggel, hanem Magyarországon.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az életbiztosítási szerződés jogosultja az Európai Unió más tagállamában rendelkezik adóügyi illetőséggel, arról nyilatkoznia kell és a fenti törvény értelmében adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében Társaságunknak az érintett ügyfél vonatkozásában adatot kell szolgáltatnia a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Fentiek alapján ügyfeleinknek nyilatkozniuk kell adóilletőségüket illetően az erre rendszeresített formanyomtatványon, mely megtalálható jelen oldal alján lévő dokumentumtárból.

Kapcsolódó dokumentumok

Dokumentumtár 1300x

FATCA nyilatkozat
Nyilatkozat adóilletőségről