Facebook Share Image

 

 

Belső bejelentések kezelésének eljárásrendje

Bejelentővonal

 

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak (ezek között az Etikai Kódexeknek) vélt vagy valós megsértésének bejelentésére, a bejelentések belső kezelésére alkalmas rendszert (továbbiakban: Bejelentővonalat) hozott létre.

A Biztosító hisz abban, hogy a megfelelően kiépített visszaélés-bejelentési rendszer alkalmas arra, hogy a Biztosító működésével kapcsolatos lényegi problémákat tárjon fel és elősegítse a vezetőség részére a feltárt visszásságok megoldását. Bízunk abban, hogy a partnerek, munkavállalók valóban olyan érdemi észrevételekkel és kivizsgálásra váró problémákkal jelentkeznek, amelyek eredményesen megszüntethetőek a Biztosító részéről, ezzel is erősítve a cég jó hírnevét, átlátható, transzparens működését.

A jelen eljárásend célja a belső Bejelentővonal működésére, a bejelentés megtételére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokról való tájékoztatás meghatározása.

Tájékoztatjuk, hogy a Bejelentővonal a Biztosító, mint foglalkoztató és az általa foglalkoztatott munkavállaló, illetve a vele szerződő gyakornok, önkéntes, egyéni cég, egyéni vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, valamint a megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, ezen kívül a Biztosítóban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az ügyviteli testülethez tartozó személy és Felügyelő Bizottság tagjai által az 1. A bejelentésre jogosultak köre című fejezetben meghatározott kapcsolat során kialakult visszaélések bejelentésére vonatkozik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön panaszt kíván tenni – azaz a Biztosító termékeivel, szolgáltatásával kapcsolatban kívánja elégedetlenségét kifejezni, vagy kifogásolni kívánja a Biztosító szerződéskötést megelőző, a szerződés megkötésével, annak teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását – kérjük, tanulmányozza át a Biztosító Panaszkezelési Szabályzatát.

https://www.signal.hu/hu/panaszbejelentes

A bejelentő személyazonosságát, a bejelentéseket, megkereséseket és vizsgálatokat a Biztosító minden esetben bizalmasan kezeli, a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett. A Bejelentővonal úgy került kialakításra, hogy a bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentéssel érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentéssel érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a Biztosító más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

A bejelentő diszkriminációval, tisztességtelen bánásmóddal szemben törvényi és belső szabályozásban kialakított jogi védelmet élvez, a bejelentésének megtétele okán hátrányos megítélése, megkülönböztetése tiltott. Fontosnak tartjuk azonban tisztázni, hogy a rosszhiszemű bejelentő alaptalan bejelentését a Biztosító meg kívánja előzni az ilyen bejelentés megtétele (rágalmazás) esetén alkalmazott jogi következményekkel.

A Bejelentővonal működtetésének célja, hogy a bejelentő valós, a jogszabályokat, az Etikai Kódexet, a Biztosító működését, szabályzatait ténylegesen sértő eseményekre hívhassa fel a figyelmet. Ezért a bejelentőnek bejelentése megtételekor nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Az etikai problémák anonim bejelentése is lehetséges. A bejelentőt – amennyiben ez lehetséges – tájékoztatni kell arról, amennyiben az általa megadott információ nem elegendő vagy nem megfelelő a bejelentése kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra. Ezért a Biztosító támogatja és javasolja, hogy – akár az anonimitás fenntartása mellett – a bejelentő adjon meg elérhetőséget, hogy az esetleges további szükséges információkat a Biztosító megszerezhesse, illetve a vizsgálat eredményéről tájékoztatni tudja.

1. A bejelentésre jogosultak köre

 

A Bejelentővonalon bejelentést az tehet, aki a bejelentéskor vagy ezt megelőzően

 1. A Biztosító foglalkoztatottja, gyakornoka, önkéntese és olyan gyakornoka és önkéntese is, aki esetében a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy jogviszonya, szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.
 2. A Biztosító olyan foglalkoztatottja, akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 3. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, ha a Biztosítóval, mint foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll, szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárás megkezdődött vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.
 4. A Biztosítóval, mint foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.
 5. A Biztosítóban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli testülethez tartozó személyek és Felügyelő Bizottság tagjai és azon ilyen személyek is, akik esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

2. A bejelentés módja

 

Bejelentést szóban és írásban lehet megtenni.

A bejelentőtől a Biztosító elvárja, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

A bejelentést, névvel vagy név nélkül, az alábbi csatornákon lehet megtenni:

e-mail: bejelentes[kukac]signal.hu

telefon: +36 (1) 489-0422

posta: SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
           Bejelentővonal
           1519 Budapest, Pf: 260

Személyesen munkaidőben, a belső ellenőrzéssel előre egyeztetett időpontban a Biztosító vezérigazgatóságán (Budapest 1123, Alkotás utca 50) a belső ellenőrzésen.

E-mailben történő bejelentés esetén a névtelenséget egy erre a célra a bejelentő által létrehozott postafiókkal lehet biztosítani.

A bejelentés névvel is beadható. Ebben az esetben adott a lehetőség a vizsgálat eredményeiről visszajelzést küldeni. A bejelentő személyét ilyen esetben a belső ellenőrzés bizalmasan kezeli.

3. A bejelentés fogadása

 

A Biztosító zárt rendszerben rögzíti és kezeli a bejelentéseket.

A szóbeli bejelentést a belső ellenőrzés írásba foglalja. Az írásos feljegyzés másodpéldányát helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett, a bejelentő részére átadja.

A telefonon érkező bejelentésről a belső ellenőrzés szó szerinti feljegyzést készít, és megküldi a bejelentő részére ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett, amennyiben a bejelentő kapcsolattartási adatokat adott meg.

A szóbeli bejelentést a belső ellenőrzés írásba foglalja. Az írásos feljegyzés másodpéldányát helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett a bejelentő részére átadja.

A bejelentésről készült feljegyzésekről a további vizsgálat előtt a bejelentő azonosításához szükséges adatokat el kell távolítani.

A bejelentő részére a bejelentés beérkezéséről - amennyiben erre lehetőség van – visszajelzést kell adni 7 napon belül.

4. Döntés a vizsgálatról

 

A vizsgálat megkezdése mellőzhető abban az esetben, amennyiben

 1. a bejelentésben érintett cselekmény elévülési időn túl kerül bejelentésre;
 2. a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg, és ez a vizsgálat megindítását akadályozza;
 3. a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg;
 4. bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
 5. közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban;
 6. nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt;
 7. a Bejelentővonal alapvető céljaival ellentétes, a rosszhiszemű bejelentés, vagy rágalmazás;

A vizsgálat mellőzése esetén a bejelentő tájékoztatása szükséges.

Amennyiben a belső ellenőrzést érintően kerül sor bejelentésre, vagy a belső ellenőrzés a vizsgálat során érdekkonfliktusba kerül, vagy a vizsgálat összeférhetetlenség miatt nem folytatható le, úgy a vizsgálatot a megfelelőségi vezetőnek kell átadni.

Kapacitás vagy kompetencia hiánya esetén lehetőség van a vizsgálatba külső szakértők bevonása is az adatvédelmi szabályok szigorú betartása mellett.

Nem folytathat vizsgálatot és nem vehet részt a döntéshozatalban a bejelentő, a bejelentésben érintett személy, valamint az a személy, akinek meghallgatása az eljárás során szükséges, vagy akitől az ügy elfogulatlan megítélése összeférhetetlenség miatt vagy egyéb okból nem várható el.

5. A bejelentés kivizsgálása

 

A Biztosító a bejelentéseket szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint vizsgálja ki.

A vizsgálatot végző a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A kivizsgálási határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során – amennyiben erre lehetőség van – a vizsgálatot végző kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentő személyes találkozót szeretne kérni, arra legkésőbb 15 napon belül lehetőséget kell biztosítani semleges helyen, hogy a bejelentő személye ne kerüljön nyilvánosságra.

A Biztosító a bejelentések fogadásához, kivizsgálásához nem vesz igénybe bejelentővédelmi ügyvédet.

A vizsgálat kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a vizsgálatot végző a kivizsgálat eredményéről és a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Biztosító intézkedik a feljelentés megtételéről.

6. Érintett személy

 

A bejelentéssel érintett személynek joga van a tisztességes eljáráshoz és teljeskörűen élvezi az ártatlanság vélelmét. Ezen kívül joga van a védelemhez, többek között a meghallgatáshoz és az iratbetekintéshez. A bejelentővel megegyező módon az érintett személy személyazonossága is védelmet élvez.

7. Bejelentők védelme

 

A bejelentő személyek védelemre jogosultak, feltéve, hogy alapos okuk volt feltételezni, hogy a jogsértésre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a Biztosítóval fennálló jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg.

Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

 1. a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
 2. a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
 3. a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
 4. a képzés megtagadása,
 5. a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
 6. a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény - így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció - alkalmazása,
 7. a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
 8. a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
 9. a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
 10. egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
 11. a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
 12. az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
 13. az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
 14. az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
 15. az engedély visszavonása.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentő személyazonossága a kifejezett beleegyezése nélkül a vizsgálat során és azután sem fedhető fel a bejelentések fogadására vagy nyomon követésére hatáskörrel és jogosultsággal rendelkező munkatársak körén túl. Ez minden olyan egyéb információra is vonatkozik, amelyből közvetlenül vagy közvetve kikövetkeztethető a bejelentő személyazonossága. Ettől eltérni akkor lehet, ha valamely jogszabály által előírt szükséges és arányos kötelezettség áll fenn és hatósági vizsgálatra vagy bírósági eljárásra kerül sor, így a felfedett információk szükségesek többek között az érintett személy védelemhez való jogának biztosítása céljából. A bejelentő személyt személyazonossága felfedéséről a személyazonossága felfedését megelőzően mindenekelőtt tájékoztatni kell, kivéve, ha ez a tájékoztatás veszélyeztetné a kapcsolódó vizsgálatok vagy bírósági eljárások sikerét.

A megtorlást és a megtorlási kísérletet a humán erőforrás osztályvezető bevonásával az illetékes igazgatósági tag és a vezérigazgató szankcionálja, a megfelelőségi vezető tájékoztatásával. Ugyancsak szankció alkalmazása szükséges azon személyek esetében, akik akadályozzák a bejelentést vagy megkísérlik azt akadályozni; vagy zaklatásszerű eljárást indítanak a bejelentővel szemben vagy megsértik a bejelentő személyek személyazonosságával kapcsolatban a titoktartási kötelezettséget.

Hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók szükségesek azon bejelentő személyekkel szemben, akik esetében megállapítást nyer, hogy tudatosan hamis információkat vagy valós információkat hamis színben feltüntetve jelentettek be. A szankciók az ilyen bejelentésekből származó károk megtérítésére vonatkozó kártérítést is tartalmazhatják.

 

8. Adatkezelés, személyes adatok védelme

 

A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályokat, az adatkezeléssel érintett személy jogaira vonatkozó tájékoztatást az „Anonim bejelentőrendszerrel kapcsolatos személyes adatok kezelése” tárgyú Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Elérhetősége:

https://www.signal.hu/static/sw/file/signal_adatvedelmi_tajekoztato_bejelentovonal.pdf