Facebook Share Image

Általános tudnivalók a SIGNAL CASCO biztosításról

Mi a biztosítás tárgya?

A biztosítás tárgya a szerződésben feltüntetett azonosítóval (alvázszám), Magyarországon forgalomba helyezett jármű. A jármű a szerződésben, ill. annak mellékleteiben rögzített állapotban és felszereltséggel van biztosítva.

Mi a szerződés területi hatálya?

A biztosítás az alábbi országok területén bekövetkezett károkra nyújt fedezetet: Magyarország, Albánia, Andorra, Ausztria, Belarusz (Fehéroroszország), Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia (és a Feröer-szigetek), Észtország, Finnország, Franciaország (és Monaco),  Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Montenegró, Nagy Britannia (valamint Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete) és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország (valamint San Marino Köztársaság és Vatikán), Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna.

Mi a kockázatviselés kezdete?

A Biztosító kockázatviselése a szerződés létrejötte esetén az első díj Biztosító részére történő befizetését követő nap 0 órakor kezdődik, illetve használt autó esetén nem korábban, mint a jármű szemléjének időpontja, a dátum és az óra, perc megjelölésével. A szerződő felek megegyezhetnek más időpontban is. A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírásának időpontja.

Milyen tartamú a biztosítási szerződés (időbeli hatály)?

A biztosítási szerződés határozatlan időtartamú. A biztosítási időszak egy év. A biztosítási évforduló napja minden évben annak a hónapnak az első napja, amelyben a Biztosító kockázatviselése kezdődik, amely egyben a következő biztosítási időszak első napja. Az első biztosítási időszak így esetenként rövidebb lehet, mint egy év. Ha a kockázatviselés kezdete február 29-e, akkor a biztosítás évfordulója február elseje.

Lehet-e szüneteltetni a szerződést?

Nem. A jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a CASCO szerződés nem szüneteltethető, és a szerződés nem szűnik meg. A CASCO szerződés egyéb más esetben sem szüneteltethető.

Mely okok esetén szűnik meg a szerződés?

 • Felmondás:
  A szerződő felek a szerződést a biztosítási évfordulóra, az évforduló előtt legalább 30 nappal, írásban mondhatják fel.
 • Érdekmúlás:
  A biztosítási szerződés érdekmúlással történő megszűnése esetén a Biztosító kockázatviselése a forgalomból való kivonás, illetőleg a tulajdonjog átszállása időpontjával szűnik meg, a szerződés pedig az adott hónap utolsó napjával szűnik meg.
 • Díj-nemfizetés:
  A biztosítási díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltével a szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a Szerződő halasztást nem kapott, illetőleg a Biztosító a díjkövetelését bírósági úton nem érvényesítette. Utólagos díjfizetéssel a szerződés nem lép újból hatályba.
 • A jármű használati módjának megváltozása miatti megszűnés:
  Amennyiben a biztosított járművet a szerződés időtartama alatt taxiként vagy bérgépkocsiként helyezik üzembe, a biztosító kockázatviselése az üzembe helyezés napján, a szerződés pedig az adott hónap utolsó napjával szűnik meg.
 • A jármű totálkára miatti megszűnés:
  A biztosítási szerződés megszűnik, ha a biztosított jármű totálkárt szenved, függetlenül attól, hogy a totálkárt a Biztosító vagy más biztosító állapítja meg. A Biztosító kockázatviselése ebben az esetben a biztosítási esemény bekövetkeztével a totálkár megállapításának időpontjától függetlenül megszűnik, a Biztosító azonban a hónap utolsó napjáig járó díjra jogosult abban az esetben is, ha a totálkárt más biztosítás alapján más biztosító rendezi.

Milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?

A teljes biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj előre, egy összegben, a szerződés létrejöttekor esedékes.
A felek megállapodhatnak részletfizetésben is. Ez esetben a biztosításra fizetendő díjelőleg, amely a biztosítási ajánlaton feltüntetésre kerül - a felek eltérő megállapodása hiányában - a biztosítási ajánlat aláírásakor, az első díjrészlet a szerződés létrejöttekor, a további díjrészlet pedig a díjfizetés gyakoriságától függően, annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díjfizetés vonatkozik.
A biztosítás díját a Szerződő az ajánlaton történt választása szerint csekken, banki átutalással, vagy csoportos beszedési megbízással (inkasszó) fizetheti meg. A díjfizetés módját és ütemezését a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

Alkalmaz-e kármentességi díjkedvezményt (bónuszt) a biztosító?

A Biztosító a kármentesen kockázatban töltött idő alapján, a következő biztosítási időszak biztosítási díjából kedvezményt (bónuszt) ad.
Az értékelés a szerződés biztosítási évfordulóját megelőző hatvanadik nap előtt történik. Az új díjszorzó az évforduló napján lép hatályba.
Kármentesnek számít a megfigyelt időszak, ha a tartama alatt nem történt a szerződésre első kárkifizetés.

Mit jelent az értékkövetés?

A Biztosító jogosult minden biztosítási időszakra új biztosítási díjat megállapítani. A Biztosító az új díjról, annak életbe lépése előtt legalább 60 nappal, köteles tájékoztatni a Szerződőt. Amennyiben a Szerződő az új biztosítási díjat nem fogadja el, jogosult a feltételek alapján a szerződést az évforduló előtt legalább 30 nappal, írásban felmondani.