Facebook Share Image

SIGNAL Kisokos - Életbiztosítás

Kisokos, hogy Ön otthonosabban mozoghasson a biztosítás világában.

SIGNAL Kisokos - Életbiztosítás


A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. kiemelt figyelmet fordít ügyfelei elégedettségére, és annak előmozdítására, hogy ügyfeleink átlátható és érthető információkat kapjanak biztosítási szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ennek érdekében jelen Kisokosban kívánunk egy rövid áttekintést adni ügyfeleinknek, hogy az ajánlattétel és a szerződés fennállása során otthonosabban mozoghassanak a biztosítás világában. Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy jelen Kisokos nem nyújt teljes körű tájékoztatást, ezért kérjük, hogy olvassa el a biztosítási feltételeket, valamint további információkért forduljon biztosításközvetítőjéhez, vagy tájékozódjon honlapunkon.

Mi az a biztosítás?

 

Biztosítási szerződés: A biztosítási szerződés alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatra fedezetet nyújt, és a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíti, a szerződő fél pedig biztosítási díjat fizet.

Megkülönböztethetjük a csoportos biztosítást, amely esetén a biztosítottak meghatározása valamely szervezethez való tartozásuk, a biztosítottak és a szerződő fél között fennálló jogviszony vagy egyéb kapcsolat alapján történik, és a biztosító kockázatának vizsgálatára és vállalására a csoportra tekintettel kerül sor.

Kik a biztosítási szerződés legfontosabb szereplői?

 

Szerződő: az a személy, aki a biztosítóval a biztosítási szerződést megköti, és akit díjfizetési kötelezettség terhel.

Biztosított: a biztosítási szerződés alanya, az a személy, akinek életére, testi épségére vagy vagyonára a biztosítás fedezetet nyújt. Lehet maga a szerződő is, de lehet más személy is.

Kedvezményezett: az a személy, aki a biztosítási/szolgáltatási összeg felvételére jogosult.

Ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá a független biztosításközvetítő esetében az a személy is, aki a független biztosításközvetítővel alkuszi megbízási szerződést kötött.

Életbiztosítás

 

Életbiztosítás: a biztosító a biztosított halála, meghatározott életkor vagy időpont elérése vagy más, a szerződésben meghatározott esemény bekövetkezése esetére a szerződésben meghatározott biztosítási összeg kifizetésére, járadék élethosszig tartó vagy meghatározott időszakra történő folyósítására vállal kötelezettséget.

Az életbiztosítás lehet különösen:

  • a) kockázati életbiztosítás, amelynek sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincs.

SIGNAL Kockázati életbiztosítások: https://www.signal.hu/hu/klasszikus-eletbiztositas

  • b) kockázati életbiztosításnak nem minősülő életbiztosítás, ideértve a befektetési egységekhez kötött életbiztosítást (unit-linked) is, ahol a befektetési kockázatot a szerződés szerint a szerződő fél maga viseli.

SIGNAL Unit-linked életbiztosítások: https://www.signal.hu/hu/befekteteshez-kotott-eletbiztositas

Baleset- és egészségbiztosítás: olyan biztosítási szerződés, amely baleset vagy betegség bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

SIGNAL Balesetbiztosítás: https://www.signal.hu/hu/balesetbiztositas

Hasznos biztosítási kisszótár

 

Ajánlat: a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat, amely egyúttal a szerződő fél biztosítási szerződés létrehozására irányuló akaratnyilatkozata. Az ajánlat megtételével még nem jön létre szerződés, kizárólag akkor, ha azt a biztosító elfogadja.

Alkusz: Független biztosításközvetítő, aki az ügyféllel kötött szerződés alapján, az ügyfél megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet – az ügyfél képviseletében – a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre. A biztosító ez irányú hozzájárulása esetén, az ügyfél megbízásából az alkusz jogosult a biztosítási díj átvételére, valamint a biztosító hozzájárulása vagy az ügyfél felhatalmazása alapján a kockázat felmérésében, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában való közreműködésre. Az alkusz a tevékenysége során a biztosítási szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni, az e kötelezettsége elmulasztásáért, így különösen a téves tanácsadásért, téves tájékoztatásért, a szabálytalan díjkezelésért, a nyilatkozatok hibás vagy késedelmes továbbításáért felelős, ennek garanciájaként jogszabályban meghatározott felelősségbiztosítással vagy vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie.

Baleset fogalma: a biztosítottat ért, a biztosított akaratán kívül fellépő, egyszeri, hirtelen külső behatás, amelynek következtében az emberi szervezet anatómiai szerkezetében változás következik be és az így létrejött elváltozás szakorvosilag igazolt módon sérüléssel jár.

Belépési kor: biztosított személy életkora a biztosítás technikai kezdetének időpontjában. A belépési kor úgy kerül meghatározásra,hogy a szerződés technikai kezdetének évszámából levonásra kerül a biztosított születési évszáma.

Biztosítási esemény: a biztosított életével kapcsolatos olyan esemény, amikor a szerződési feltételekben meghatározottak alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége fennáll.Biztosítási évforduló: minden naptári évben a biztosítás technikai kezdetének megfelelő naptári nap.

Biztosítási időszak: A szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Főszabályként a biztosítási időszak 1 év, de előfordulhat eltérő időtartam is.

Biztosítás megszűnése: A biztosítási szerződés megszűnése esetén a biztosító kockázatviselése megszűnik, erre legfőképp az alábbi okok miatt kerülhet sor:

  • Díjmentesített szerződések esetében, ha a szerződés főszámláján elfogynak a megtakarítási befektetési egységek,
  • a biztosítási esemény bekövetkezése,
  • érdekmúlás,
  • határozott időtartam lejárta,
  • felmondás, visszavásárlás,
  • lehetetlenülés.

Biztosítási összeg: az a biztosítási szerződésben meghatározott összeg, amely a biztosítási esemény bekövetkeztekor kerül kifizetésre.

Biztosítási titok: Minden olyan a biztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Díjfizetés: a szerződésben vállalt biztosítási díj megfizetése. A díj a biztosítási időszak egészére, egy összegben és előre esedékes, de lehetséges havi,negyedéves, féléves részletben is fizetni.

Egészségi nyilatkozat: egy olyan kérdőív, mely az életbiztosítások kockázatelbírálását segíti. A biztosított az egészségi nyilatkozatban feltett kérdésekre adott, a valóságnak megfelelő válaszaival eleget tesz a közlési kötelezettségének.

Forgalmazási nap: az a munkanap, amely nem minősül forgalmazási szünnapnak, és amely napra az egyes alapkezelők árfolyamot tesznek közzé.

Független biztosításközvetítő: az ügyfél megbízásából eljáró biztosításközvetítő (alkusz).

Függő biztosításközvetítő: az a biztosításközvetítő, aki biztosítóval fennálló jogviszony alapján:

  • a) egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti (a továbbiakban: ügynök),
  • b) egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetíti (a továbbiakban: többes ügynök).

Időbeli hatály: A biztosító kockázatviselése főszabályként a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

Indexálás (értékkövetés): Értékkövetési módszer, a biztosítási díjnak és a biztosítási összegnek – a kárgyakoriságtól függetlenül – az árszínvonal változásához évente egy alkalommal történő hozzáigazítása. Mértéke általában az inflációtól, vagy a hivatalos mutatóktól (pl. KSH) függ.

Kockázatviselési időszak: az az időszak, amely egy adott életbiztosítási fedezet kockázatviselésének hatálybalépésével kezdődik és ugyanazon életbiztosítási fedezet megszűnéséig tart.

Kötvény: A biztosítási fedezetet igazoló dokumentum, amely legalább a szerződés lényeges feltételeit tartalmazza.

Orvosi vizsgálat: a biztosítás létrejöttét vagy a kárkifizetést megelőzően a biztosító bizalmi orvosa által végezett orvosi vizsgálat.

Reaktiválás (újra érvénybe helyezés): reaktiválásról akkor beszélünk, amikor a megszűnt biztosítást – a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek mellett, meghatározott időn belül, a szerződő kérelmére – újra érvénybe helyezik.

Sérelemdíj: a személyiségi jog megsértése következtében keletkezett nem vagyoni sérelemért követelhető díj. A sérelemdíj összege minden esetben az eset összes körülményeit mérlegelve állapítható meg.

Technikai kezdet: a biztosítási ajánlat aláírását követő hónap első napja, feltéve, hogy a biztosító a biztosítási ajánlatot elfogadja.

Teljes költségmutató (TKM): a megtakarítási (unit-linked), valamint klasszikus életbiztosítási termékekre számolt olyan mutató, amely egy értékben összegzi a szerződéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget.

Területi hatály (a kockázatviselés helye): Földrajzilag, közigazgatásilag, természetben vagy egyéb alkalmas módon meghatározott fogalom. A biztosítási szerződésben azt jelenti, hogy a biztosító csak a meghatározott területen bekövetkezett biztosítási eseményekre visel kockázatot.

Unit-linked (befektetési egységekhez kötött) biztosítás: olyan biztosítási termék, amelynél a szerződő által befizetett díjakat a biztosító, a szerződő által kiválasztott befektetési alapokba fekteti, a megszűnéskori kifizetés mértékét ezen alapok hozama határozza meg. A befektetési kockázatot teljes mértékben a szerződő viseli. A szerződő igényei szerint átcsoportosíthatja a megtakarításait és jövőbeni befizetéseit a felkínált befektetési alapok között.