Facebook Share Image

Általános tudnivalók örökösök részére

Haláleset utáni biztosítási ügyintézésben szeretnénk Önnek segítséget nyújtani.

Általános tudnivalók örökösök részére


Amennyiben Ön az elhunyt személy után öröklésre jogosult, úgy nem árt, ha az alábbi legfontosabb tudnivalókkal tisztában van. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem nyújt teljes körű tájékoztatást, ezért kérjük, hogy olvassa el a biztosítási feltételeket.

Kérdéseivel kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat a 061 458 4200 telefonszámon, vagy e-mailben az info@signal.hu címre küldött levelében.

Mikor szerez tudomást a biztosító az ügyfél haláláról?

A Biztosító az ügyfél haláláról hivatalosan akkor szerez tudomást,

  • ha részére bemutatásra/megküldésre kerül a halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatéki végzés vagy öröklési bizonyítvány eredeti példánya, vagy
  • ugyancsak hivatalos tudomásszerzésnek minősül, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző megkeresése, valamint
  • a halál tényére hivatkozó jogerős bírósági határozat is.

Ki az örökös?

A Biztosító azt a személyt tekinti Örökösnek, aki örökösi jogállását jogerős hagyatéki végzéssel, öröklési bizonyítvánnyal, vagy jogerős bírósági határozattal igazolja.

Milyen adatok adhatók ki az örökösöknek?

Minden, az ügyfeléről a Biztosító rendelkezésére álló, az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozó információ biztosítási titoknak minősül. Ezeket az adatokat a Biztosító csak a jogszabályban meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személy részére.

Elhunyt ügyfeleinkkel kapcsolatosan adatokat a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző és jegyző, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatóság részére adhatunk át. Felhívjuk figyelmüket, hogy közeli hozzátartozó, vagy az öröklésben érdekelt személyek részére az elhunyt ügyfél szerződéseire vonatkozó információt - az alábbi kivétellel - még abban az esetben sem adhatunk át, ha örökösi minőségét valószínűsíti. 2021. március 10. napjától kivételt képez az alábbi adatok kiadása:

A biztosító a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig az elhunyt szerződő által kötött vagyonbiztosítási szerződéshez kapcsolódóan, kizárólag az érintett biztosítási szerződés díjfizetéssel történő fenntartása érdekében

  • a biztosítási szerződés fennállásáról,
  • a biztosítást igazoló okirat számáról,
  • az általános szerződési feltételekről,
  • a szerződés díjegyenlegéről,
  • az esedékes díjtartozás összegéről,
  • valamint a szerződés évfordulójáról

az elhunyt szerződő közeli hozzátartozója, illetve a vagyontárgy birtokosa részére - annak írásbeli kérelmére - adatot szolgáltathat, feltéve, hogy e mintőségét a kérelmező okirattal igazolja.

A közeli hozzátartozó, illetve a vagyontárgy birtokosa részére történő ezen adatszolgáltatás nem jelenti a biztosítási titok sérelmét. A biztosító a kérelmező személyes adatait az adatszolgáltatást követően öt évig vagy a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos igény érvényesíthetőségének idejéig kezeli.

Bármely adat, információ kiadására tehát kizárólag az örökösi minőséget igazoló jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány vagy jogerős bírósági határozat ellenében van lehetőség.

Egyéb tudnivalók

Amennyiben külföldön állították ki a halál tényét vagy az örökösi jogállást igazoló okiratot, a Biztosító kérheti annak hiteles magyar nyelvű fordítását, továbbá azt, hogy az okirat hitelességét konzuli vagy közjegyzői ellenjegyzés (Apostille alkalmazásával) igazolja.

Ha az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a hagyaték átvétele során törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, bizonyos esetekben a gyámhatóság) közreműködése szükséges. Bővebb információért kérjük, hogy keresse ügyfélszolgálatunkat.

Tudnivalók az egyes biztosítási termékek esetén

ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

Ha az életbiztosítási szerződésben (illetve balesetbiztosítás esetén a haláleseti szolgáltatásra) a biztosított elhalálozása esetére a szerződő érvényesen kedvezményezettet jelöl, úgy az elhalálozás esetén nyújtott biztosítási szolgáltatás nem képezi a hagyaték tárgyát. Ez azt jelenti, hogy érvényes kedvezményezett jelölés esetén a Biztosító a biztosítási összeget a megjelölt kedvezményezett(ek)nek fizeti ki, és az nem esik az öröklési szabályok alá.  Amennyiben bekövetkezik a biztosítási esemény, és a szerződésben nevesített kedvezményezettek vannak, elegendő a halál tényének okirati igazolása a szolgáltatási igény benyújtásához1, így a biztosítási összeg kifizetéséhez nem kell megvárni a jogerős közjegyzői hagyatékátadást.

Abban az esetben, ha a szerződésben nincs megjelölt haláleseti kedvezményezett, a szolgáltatást a biztosított örökösei kapják, a biztosítási esemény bekövetkezte időpontjában fennálló örökösödési arányban, de csak a hagyaték jogerős átadását követően.

A benyújtandó dokumentumokról és a bejelentés módjáról a következő oldalon talál tájékoztatást:https://www.signal.hu/hu/szemelyikar/karbejelento

Hogyan történik a kifizetés?

A Biztosító a szükséges összes irat kézhezvételét követően, a feltételekben meghatározott időtartamon belül, a szolgáltatás iránti igény jogosságát elbírálja, és arról nyilatkozik. A Biztosító a szolgáltatás iránti igény jogosságának elismerését, illetve a jogosulttal történt megegyezést követően, a feltételekben meghatározott időtartamon belül a biztosítási szolgáltatást kifizeti a kedvezményezettnek vagy az örökösöknek.

Felhívjuk figyelmét, hogy életbiztosítások esetén, 4,5 millió forint feletti kifizetésnél a Kedvezményezett személyes azonosítása szükséges a vonatkozó 2017. évi LIII. törvény alapján.

LAKÁS-, CASCO ÉS EGYÉB VAGYONBIZTOSÍTÁS

Az alább külön kiemelt esetet kivéve ezen biztosítások esetén a Biztosító nem módosítja/ nem módosíthatja a Szerződőt a szerződésben, a szerződés és ezzel a kockázatviselés az örökhagyó szerződő halálával megszűnik. Az Örökösnek (vagy más, a biztosítási védelemben érdekelt félnek) új biztosítást kell kötnie, amennyiben továbbra is biztosítási védelmet szeretne a korábban biztosított vagyontárgyra. Amennyiben a halotti anyakönyvi kivonatot megküldik a Biztosítónak, a szerződés érdekmúlás jogcímen az örökhagyó halálának napjával törlésre kerül. Az esetleges díjvisszatérítést (az örökhagyó halála miatt megszűnt szerződésen levő túlfizetést) a Biztosító a megküldött jogerős hagyatéki eljárást lezáró határozat alapján az igazolt Örökösök részére téríti vissza.

A fentiektől eltérően nem szűnik meg a szerződés, ha az örökös úgy örököl, hogy a biztosított vagyontárgy már az örökhagyó halálakor is a birtokában volt (pl. az örökös is a lakásban lakik, vagy a járművet tartósan használja). Ilyen esetben a szerződésben a szerződő az örökös lesz, folytatja a szerződést. A biztosítónak a haláleset tudomásra jutásától, az örökösnek az érvényes a hagyatéki jogerőssé válásának dátumától van joga 30 napon belül írásban felmondani a szerződést.

KGFB SZERZŐDÉS

A fenti szerződésektől eltérően a KGFB-re speciális szabály vonatkozik: Az örökhagyó üzembentartó halála esetén, ha a biztosítási kötelezettség címzettje nem állapítható meg, a szerződés legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tartható hatályban, amennyiben a gépjármű birtokosa a halál tényét a biztosítónak bejelentette, és a szerződést díjfizetéssel hatályban tartja. Ez azt jelenti, hogy ha az örökhagyó halála ellenére fizetik a biztosítási díjat, akkor a szerződés csak a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon szűnik meg. A díjak nem örökhagyó általi megfizetését a hagyatéki eljárás során figyelembe kell venni, az esetleges díjvisszatérítést a Biztosító a jogerős hagyatéki eljárást lezáró határozat alapján tudja visszautalni.

Amennyiben díjfizetés nem történik, akkor a szerződés a díj nem fizetés szabályai szerint kerül törlésre. Célszerű elkerülni ezt az esetet, mert sajnos jogi patthelyzet alakulhat: új szerződést csak az üzembentartó köthet, aki sajnos elhalálozott, viszont új üzembentartó a hagyatéki eljárás lezárásáig hivatalosan nincs, ezért más nem köthet új biztosítást.

A már megszűnt szerződést követően az új üzembentartó köthet (köteles kötni) új szerződést.

1 A szolgáltatásra jogosult személyének azonosításához, és a szükséges teendőkről további információért kérjük, hogy tájékozódjon honlapunkon vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!