Facebook Share Image

SIGNAL kisokos: mit tegyek káresemény után?

Teendők a kár helyszínén

A káresemény felfedezése után győződjön meg arról, hogy közvetlen életveszély nem áll-e fenn. Ha feltételezhetően személyi sérülés történt, a legfontosabb feladat a segélyszolgálat (mentők, tűzoltók) értesítése.

Épületben, ingóságban keletkezett károk esetén tegye meg a szükséges lépéseket a károk súlyosbodása ellen. Életét, egészségét soha ne veszélyeztesse!

Kérjük, hogy a károsodott vagyontárgyak állapotában a kárfelvétel időpontjáig - de legalább a kárbejelentéstől számított 5. napig - ne változtasson. Amennyiben ugyanis nagyobb mértékű változtatás miatt lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, a biztosító fizetési kötelezettsége nem áll be.

Természetesen a kár enyhítése mindenki számára fontos. Ezért kérjük, például csőtörés esetén a víz szivárgását, ömlését szíveskedjék megszüntetni, de a szemléig ne falazza be a felbontott falrészt! Esetleges betöréses lopás káresemény bekövetkezésekor intézkedjen, hogy a behatolás helyén keletkezett rongálás oly mértékig kerüljön javításra, hogy a lakás zártsága biztosított legyen.

Hivatalos szervek, hatóságok értesítése

Tűz, robbanás esetén a tűzoltókat mindenképpen – még az időközben eloltott tűzről is – értesíteni kell (a 105-ös számon). A tűzoltóságtól „hatósági bizonyítványt” kell igényelni, melynek eredeti példányát a végleges kárrendezéshez a biztosítóhoz el kell juttatni. Az okirat kiadása általában körülbelül 30 napot vesz igénybe.

Betöréses lopás, rablás esetén természetesen a legfontosabb, hogy az eseményt az illetékes rendőrkapitányságon jelentse be személyesen vagy telefonon (a 107-es számon). A későbbi viták megelőzésére ajánlatos a bejelentés és a rendőrségi helyszínelés után a lakást tételesen átvizsgálni és a rendőrségen írásos feljelentés-kiegészítést, vagy pótfeljelentést tenni. Ennek 1 példányát kérjük a biztosítási kárbejelentéshez csatolni. A rendőrségi nyomozás általában 30-60 napot vesz igénybe, ezután a rendőrség „nyomozást felfüggesztő/megszüntető határozatot" ad ki, melynek eredeti példányát a biztosítóhoz el kell juttatni. A határozat abban az esetben is szükséges, ha időközben a kárrendezés már lezárult. A biztosítási feltételek szerinti kárrendezésre a határozat kiadását megelőzően is sort kerít a biztosító.

Ha betétkönyvet, értékpapírokat tulajdonítottak el Öntől, azonnal zároltassa a kifizetést és indítsa meg a hirdetményi eljárást.

Biztosító értesítése

A káreseményt a bekövetkezése után minél előbb, legkésőbb az észleléstől számított 2 munkanapon belül jelentse be a biztosítónak. Ügyfeleink bejelentéseiket az alábbi módokon tehetik meg:

Online
Telefonon: 06 1 458 4200
Központi ügyfélszolgálatunkon személyesen: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Telefaxon a Kárbejelentő Lap kitöltésével: (06 1) 458 4151

Akár szóban, akár írásban teszi meg a bejelentést, az alábbi adatok szükségesek:

  • Egy olyan telefonszám, melyen napközben Önt, vagy megbízottját meg tudjuk keresni.
  • A szerződés/kötvény száma, amelynek a szolgáltatását szeretné igényelni.
  • Szerződő/biztosított/károsult személyi adatai (név, cím, telefonszám).
  • A káresemény helye, ideje, rövid leírása.
  • A kár becsült összege, a kár által érintett vagyontárgyak tételes részletezése, pontos kárleírás (pl. beázott falsíkok ~ területe,), ingóságok felsorolása.
  • A bankszámlaszám, ahová Ön a kártérítési összeg kiutalását kéri.
  • Írásos bejelentésnél dátum és aláírás.
  • Felelősségi kárnál a károkozó elismerő nyilatkozata.
  • Kárfelmérés, helyszíni szemle dokumentumai.

A bejelentést követően hamarosan telefonon jelentkezik Önnél a biztosító kárszakértője. Ezt követően pedig 5 munkanapon belül – az esetek túlnyomó részében – helyszíni szemlére kell sort keríteni.

A kárszemle időpontjának meghatározásakor szakértőnk igyekszik az Ön igényét figyelembe venni, de kérjük megértését, ha ez az időpont túlnyomórészt munkaidőre esik. A helyszíni szemlén jegyzőkönyv készül, melynek egy másolatát Ön kapja. Amennyiben a kárszakértő ezt nem adja át, kérjük, hívja fel rá a figyelmét!

A jegyzőkönyv végén kerülnek felsorolásra azok a dokumentumok, iratok, melyek feltétlenül szükségesek a biztosítónak a kár megnyugtató rendezéséhez. Az Ön érdeke is, hogy kárát a legrövidebb időn belül megtérítse a biztosító, ehhez a bekért dokumentumok feltétlenül szükségesek. Ezekről – a kár jellegétől függően – kárszakértőnk a szemle során tájékoztatja majd Önt.

Ha a biztosító részéről a kárbejelentés kézhezvételétől számított 5. munkanapon belül nem történik meg a kár megszemlélése, akkor Ön intézkedhet a javításról, vagy a megsérült vagyontárgy(ak) helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket és egyéb vagyontárgyakat a biztosítóval történt előzetes egyeztetést követően további 30 napig változatlan állapotban célszerű megőrizni.

Kárkifizetés

A kárkifizetés a kárrendezés során bekért legutolsó okirat biztosítóhoz történő beérkezése után 15 napon belül esedékes, melyet a biztosító banki átutalással teljesít az Ön által megadott bankszámlára.

A biztosító a szolgáltatást a törvényes belföldi fizetőeszközben (forint) fizeti meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a banki átutalás esetén akár 5 munkanappal hamarabb hozzájuthat a szolgáltatási összeghez, mint postai utalás esetén.

Cégek esetében csak a bejegyzett bankszámlára történő kifizetést áll módunkban teljesíteni. Bankszámlaszámát kérjük, adja meg a kárszakértőnek vagy küldje el a vagyonkar@signal.hu e-mail címre hivatkozva a kár-, illetve kötvényszámra.