Facebook Share Image

Tájékoztató az ügyfél-azonosítás rendjéről

A biztosító ügyfél-azonosítási kötelezettsége a 2017. évi LIII. törvény (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) alapján

Azonosítási felület

Tájékoztató a SIGNAL IDUNA ügyfél-azonosítási rendjéről


A 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) részletes szabályokat határoz meg a pénzügyi szolgáltatók számára az ügyfél-azonosítási kötelezettség vonatkozásában. A törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek - a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül - történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.

Minden érintett ügyfelünket írásban részletesen tájékoztatunk az azonosítással kapcsolatos teendőiről.

Milyen szerződésekre vonatkozik az azonosítási kötelezettség?

 • Megtakarítási típusú életbiztosításokra (hagyományos és befektetéshez kötött, UL).
 • Nyugdíjbiztosításokra.
 • Kockázati életbiztosításokra.

Kiket kell azonosítani?

 • Magánszemély szerződőt.
 • Nem magánszemély szerződő esetén a cég képviseletére jogosult (az ajánlatot aláíró) vezető(k)et.
 • Kedvezményezettet.
 • A szerződő személyétől eltérő díjfizető magánszemélyeket, illetve cég esetén a cég képviseletére jogosult vezetőket.

Jogszabályi háttér:

 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról lsd. itt
 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)
 • Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V.törvény.

Mit kell tudni a törvény által előírt kötelező ügyfél-azonosításról (átvilágításról)?

 

A Pmt. értelmében a biztosító kötelessége minden élet- és nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfele esetében elvégezni az ügyfél-azonosítást, ha az üzleti kapcsolat 2017. június 26. előtt jött létre. Minden ügyfelünknek, akinél az új szabályok miatt valamely kötelező nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat hiányzik, 2019. október 31-ig, pótolnia kell a hiányzó adatokat, nyilatkozatokat, vagy okmány-másolatokat.

Az azonosítást ügyfeleink érdekében végezzük. 2019. október 31. után ugyanis azon ügyfeleink esetében, akiknek adatai, nyilatkozatai, vagy okmánymásolatai nem állnak teljes körűen rendelkezésünkre, a hivatkozott törvény értelmében kötelesek vagyunk az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos rendelkezéseinek – pl. módosítási igények és pénzügyi rendelkezések – teljesítését megtagadni mindaddig, amíg az ügyfél-azonosítás teljes körűen nem történik meg.

Mely nyilatkozatok, adatok, dokumentumok meglétét írja elő a Pmt.?

A sikeres ügyfél-azonosításhoz az alábbi okmánymásolatok és hiánytalanul kitöltött nyilatkozatok szükségesek:

Természetes személy esetén:

 • Magyar állampolgárok esetében:
  Személyi igazolvány vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély, valamint a
  Lakcímkártya lakcímet igazoló oldala
 • Külföldi állampolgárok esetében:
  Úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít,
  tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány

Nem természetes személy esetén:

 • A nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy Természetes személy esetére megjelölt okiratok, valamin
 • aláírási címpéldány és a cégbíróságbejegyzését igazoló okirat.
 • Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

Ha az azonosítást nem természetes személy (azaz jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy egyéni vállalkozó) nevében tölti ki, úgy kérjük, hogy legalább a nyilvánosan elérhető cégkivonat és aláírási címpéldány másolatát, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát kérjük megküldeni.

Ezeken jól olvashatóan, saját kezű aláírással ellátva az alábbi nyilatkozatot tenni:

Nyilatkozom, hogy a csatolt dokumentum az eredetiről készült másolat és mindenben megfelel az aláíráskori tényleges állapotnak.”

Nyilatkozatok:

 • Azonosítási adatlap
 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
 • Kiemelt közszereplői nyilatkozat.

Ezen nyilatkozatok megtalálhatók letölthetők a lenti Dokumentumtárból. (Levélben történő azonosításhoz ezeket kell kitöltve visszaküldeni.)

Mi történik, ha az ügyfél nincs beazonosítva 2019. október 31-ig?

A jelzett határidő után a biztosító - a Pmt. 79. § értelmében - az alábbi ügyletek intézését köteles lesz megtagadni mindaddig, míg az azonosítás teljes körűen nem történik meg:

 • minden kifizetéssel járó rendelkezést
 • minden befizetés, a rendszeres díjbefizetés kivételével
 • kiegészítő biztosítás kötését,
 • biztosítási szerződések közötti átkönyvelés
 • kötvénykölcsönt,
 • szerződő, kedvezményezett, jogosult módosítását,
 • biztosítási összeg/díjemelést,
 • lakcímmódosítást.

A 4,5 millió Ft-ot meghaladó összegű be- és kifizetéseknél a fent leírtakon túl - személyes jelenlét mellett - az azonosítást ismételten el kell végezni még abban az esetben is, ha egy korábbi ügyleti megbízás kapcsán az azonosítás már megtörtént.”

Mi a dokumentumok beküldésének legegyszerűbb módja?

 

Az Ön kényelme érdekében létrehoztunk egy Azonosítási felületet, ahol a szükséges dokumentumok elektronikusan kitölthetők és az okmánymásolatok is egyszerűen feltölthetők. Az oldalon részletes útmutató segíti Önt lépésről lépésre.

Kérjük, használja Ön is ezt a megoldást!

Az azonosítási felület itt érhető el:

Ügyfél-azonosítási felület

 

Azonosítási felület